reklama 11A

reklama

Vyjádření JUDr. Staňka k problematice dotací SCHČT

 19.12.2017 16:48 | AUTOR

ikonka

V pátek 15. prosince jsme zveřejnili tiskovou zprávu „jihlavského“ předsednictva SCHČT k nepřidělení dotací MZe na rok 2017. Zároveň jsme požádali JUDr. Jaroslava Staňka o odpovědi na otázky z pozice „protistrany“ tedy za "humpolecké" předsednictvo.

reklama 12A
Ministerstvo zemědělství rozhodlo o nepřidělení dotací Svazu chovatelů českého teplokrevníka za rok 2017. Jde o další negativní aspekt ve vyhroceném dlouhodobém sporu dvou stran – takzvaného „humpoleckého“ a „jihlavského“ předsednictva.
 
Podrobněji o problémech svazu informujeme již více než rok a půl. Více se můžete dočíst v článcích připojených níže.
 
K problematice nepřidělených dotací zveřejnil na webu www.ctsvaz.cz JUDr. Jaroslav Staněk (v současnosti zapsaný ve spolkovém rejstříku jako předseda předsednictva SCHČT) dopis, v němž se lze dočíst, že dotace nebyla přidělena z důvodu nekonání konference v říjnu 2017. VÍCE ZDE.
 
Protistrana se na webu www.schct.cz ohradila a později publikovala k tomuto tématu tiskovou zprávu s názvem „Dotace 2017 – pravdy, polopravdy a lži“. Zveřejnila také přílohy včetně rozhodnutí MZe ČR. Vše je k nalezení v článku, který je v tomto odkazu
 
Oslovili jsme JUDr. Staňka s níže uvedenými otázkami, jež se týkaly některých tvrzení protistrany uvedených právě ve výše zmíněné tiskové zprávě. 
 
Můžete podat nějaké bližší vysvětlení k údajným intervencím z Vaší strany na MZe ČR, co bylo jejich důvodem? Proč, pokud Karel Růžička nebyl oprávněn žádosti podat, nebyly bez ohledu na tyto podány samostatně žádosti podepsané jinou oprávněnou osobou? Je pravda, že během jednání 2. 8. na MZe osoby, které obviňují Karla Růžičku, že zapříčinil nepřidělení dotací, během něj souhlasily s žádostmi i s údaji, které se měly objevit na žádostech o dotace? Z jakého důvodu jste se pokusil na ministerstvu iniciovat změnu čísla účtu na podaných žádostech o dotace, jak se jeví z dopisu ministra Mariana Jurečky zveřejněného na www.schct.cz? Jaké další kroky chcete z pozice zapsaného předsedy svazu učinit, aby se situace stabilizovala a SCHČT nadále čerpal dotace? Můžete se případně vyjádřit i k dalším údajným skutečnostem uvedeným v tiskové zprávě?
 
V reakci na náš email nám JUDr. Staněk neposlal konkrétní odpovědi na každou otázku, nýbrž obsáhlé vyjádření a objasnění celé situace z pohledu tzv. humpoleckého předsednictva. 
 

Celý text uvádíme dále:

 
"Na webu www.schct.cz, který dosud ovládá skupina kolem členů bývalého předsednictva SCHČT a kterou bez vědomí a souhlasu současného předsednictva místopředseda K. Růžička převedl na jakousi fyzickou osobu z Prahy, byla publikována tisková zpráva (dále jen TZ) s názvem „Dotace 2017 – pravdy, polopravdy a lži“. Tento název je zcela výstižný, neboť uvedený text je opravdu plný pravd, polopravd a lží. Vzhledem k tomu, že příliš nevybočuje z tendenčně vedených informací publikovaných uvedenou skupinou na tomto webu a o jejich pravdivosti si jistě každý čtenář již dávno učinil svůj úsudek, není nutné se k němu nějak vyjadřovat. Protože však se téma dotací týká velké části chovatelů, považuji za nutné uvést některé tam uváděné informace na pravou míru.
 
Odhlížím od toho, že moje osoba je v tomto textu nelichotivě zmiňována. Nejsem to jen já, ale i někteří další členové současného předsednictva (ing. Zich, ing. Kreidlová), ale také ředitel ZH Písek senátor ing. Kratochvíle, redakce časopisu Jezdectví a jeho šéfredaktorka, firma Equiservis Konsulent, s. r. o., tedy prakticky všichni, kdo byli a jsou kritičtí k práci bývalého předsednictva SCHČT.
 
Pojďme však k meritu věci, a to k dotacím pro rok 2017. O těchto dotacích rozhoduje ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) a to již dlouhodobě se znepokojením sledovalo situaci v SCHČT, kdy přestože příslušné konference navolily nové řídící orgány svazu, členové bývalého předsednictva se odmítli s touto volbou smířit a zcela svévolně a protiprávně nepředali agendu svazu novému vedení. Dál hospodařili s prostředky svazu, pořádali akce, jako by žádného výsledku voleb na konferencích nebylo. To je postup nejen protiprávní, ale i neslýchaný. Což tolik toužili po tom, aby mohli sloužit chovatelům, neboť funkce ve spolku je především službou chovatelům? To zřejmě ne. Ono jde spíš o peníze, že? Vždyť iniciativu v této věci nevyvíjejí všichni členové bývalého předsednictva, ale jen ti, kteří z funkcí v SCHČT měli a dosud mají majetkový prospěch. 
 
V očích MZe se tak v důsledku tohoto jednání bývalých funkcionářů jevilo jakési dvojvládí v SCHČT. Tento stav byl provázen řadou žalob podaných k soudu, avšak soudy o těchto žalobách rozhodnou zřejmě až za několik let. Proto se MZe postavilo do role jakéhosi prostředníka a iniciovalo společné jednání, na kterém 2. 8. 2017 navrhlo uspořádat volební konferenci SCHČT, výsledek které by „obě strany sporu“ ve vedení SCHČT respektovaly. Na tento návrh všichni přítomní přistoupili a zavázali se svými podpisy ho respektovat. Při této příležitosti moderující náměstek ministra konstatoval, že pokud se současné „dvojvládí“ v SCHČT takto nevyřeší, budou ohroženy dotace pro rok 2017. 
 
Realizací této dohody byl pověřen místopředseda předsednictva SCHČT K. Růžička, protože v té době byl nejvyšším individuálním představitelem SCHČT zapsaným ve spolkovém rejstříku potom, co inicioval odvolání proti rozhodnutí rejstříkového soudu o mém zapsání jako předsedy předsednictva, kterým jsem byl zvolen na konferenci SCHČT 31. 5. 2017. 
 
Další vývoj událostí už je všeobecně znám. K. Růžička volební konferenci připravovanou na 6. 10. 2017 na poslední chvíli svévolně a protiprávně odvolal. V důsledku tohoto jeho kroku se ministerstvo zachovalo tak, jak nás varovalo při jednání 2. 8. 2017. Tedy odmítlo vyplatit dotace. To je pravá a logická příčina tohoto stavu a neměla by být velkým překvapením, i když zřejmě nikdo nepočítal s tím, že tuto svou hrozbu ministerstvo skutečně naplní.
 
Vyplatit dotace je v zájmu všech chovatelů, a proto jsem se na onom jednání na ministerstvu i já připojil k předložené žádosti o výplatu dotací. Zájem chovatelů byl vždy hlavní prioritou současného vedení svazu, a proto jsem po mém zvolení do funkce předsedy prohlásil, že v sezoně 2017 nebude nové předsednictvo zasahovat do průběhu chovatelských akcí nadále svévolně organizovaných členy bývalého předsednictva, aby rozpory o organizaci a průběh těchto akcí chovatele nepoškodily. 
 
Pokud jde o „nová trestní oznámení na členy bývalého předsednictva“, jak se o nich píše v TZ, tak tato byl iniciována někdy začátkem roku 2017 a pokud mám informace, týkala se nakládání s dotačními prostředky určenými na školení v rámci SCHČT, a policie v tomto šetření dále pokračuje. Nebyla to žádná nová skutečnost, která by měla zapříčinit změnu postojů signatářů dohody uzavřené na půdě MZe, jak je nesprávně uváděno v TZ.
Vzhledem k tomu, že jsme jako předsednictvo měli pochybnosti o řádnosti nakládání s prostředky svazu skupinou bývalých funkcionářů, které se prokázaly jako důvodné, požádal jsem ministra o vyplacení dotací na účet spravovaný řádně zvoleným a zapsaným předsednictvem. To však nemělo na rozhodnutí o nevyplacení dotací žádný vliv, jak vyplývá ze zdůvodnění ministerstva. Pochybnosti o řádnosti nakládání s penězi svazu byly důvodné, neboť v dubnu t. r. místopředseda Růžička bez vědomí a souhlasu předsednictva zřídil další účet svazu, a to u ČSp, na který převedl 1662 000 Kč. Z tohoto účtu v červenci ing. Králová vybrala v hotovosti 850 000 Kč, jejichž další osud není znám.
 
Potom, co jsme obdrželi rozhodnutí ministerstva o nevyplacení dotací, podal jsem žádost ministrovi zemědělství o přezkum tohoto rozhodnutí, kde právním rozborem odůvodnění zamítnutí těchto dotací se snažím o změnu stanoviska MZe. Jsem si však vědom toho, že na výplatu dotací není právní nárok. Avšak učinit tento pokus jsem považoval za nutné. Dotace za rok 2017 tedy nejsou zcela ztraceny, i když není důvod k předčasnému optimismu. Naší věci neprospívá ani skutečnost, že právě nyní dochází ke změně na postu minstra zemědělství. 
 
V TZ se dále uvádí, že jsem odmítl autorizovat řádné platby svazu a zrušil zadané platební příkazy. Ano, to je pravda. Potom, co jsem byl 24. 11. 2017 zapsán jako předseda v důsledku zamítnutí odvolání podaného místopředsedou K. Růžičkou Vrchním soudem, zastavil jsem dosavadní dispoziční oprávnění bývalých funkcionářů k účtům svazu. Na nich bylo necelých 450 000 Kč. Za cca 3 dny mi byly ing. Královou zaslány k podpisu příkazy k úhradě na částku přes 1 800 000 Kč, z nichž většina nebyla ještě ve splatnosti a část z nich nebyla řádně doložena. To jsem pochopitelně odmítl realizovat.
 
Nyní se tedy předsednictvo snaží zmapovat ekonomickou situaci svazu. Je to však velmi obtížné potom, co skupina členů v čele s bývalým předsedou se v lednu t. r. násilím zmocnila kanceláře svazu v Písku, což bylo šetřeno i policií, odvlekla dokumentaci svazu na neznámé místo a dále ji protiprávně ovládá. Na toto jejich jednání byla podána žaloba k soudu, o které dosud nebylo rozhodnuto. Takové gangsterské jednání bývalých funkcionářů znemožňuje řádnému vedení řídit hospodaření svazu s péčí řádného hospodáře. Především však znemožňuje provést revizi dosavadního hospodaření. 
 
Finanční situace SCHČT bude bez příslušných dotací velmi složitá a může vést až k ohrožení existence svazu. Vidíme tedy, že někteří bývalí funkcionáři ve snaze zachovat i své dosavadní požitky z prostředků svazu jsou ochotni jít až do krajnosti. Přitom stačilo tak málo. Např. nepodávat odvolání proti mému zápisu jako předsedy svazu, neboť toto odvolání bylo bez naděje na úspěch, avšak prodloužilo stav nejistoty o tom, kdo jsou členy statutárního orgánu a kdo je oprávněn jednat za svaz.  A to byly skutečné a i ministerstvem deklarované důvody pro nepřiznání dotací. Totéž ve věci dohodnuté mimořádné volební konference. 
 
Pokud jde o tvrzení v TZ o 450 000 Kč za prodej hřebce Clin d´Or, pak částka necelých 450 000 Kč na účtu svazu k 24. 11. 2017 je zůstatek účtu, nikoliv výsledek jedné účetní operace, jakou snad byl prodej svazového hřebce. Kontrolou pohybu peněz na tomto účtu žádné příjmová částka ve výši 450 000 Kč nebyla zjištěna. Podstatné je však to, že předsednictvo k prodeji hřebce nedalo souhlas a ani o něm nevědělo. Tedy jestli někdo takto konal, konal tak zcela svévolně, a tedy protiprávně.
 
Zřejmě největší lží v oné TZ je její popis „předsednictvem SCHČT řádně zvoleným dne 7. 12. 2016 v Jihlavě“. Spolek má jako svůj statutární orgán předsednictvo. A kdo ho tvoří, to autoritativně stvrzuje údaj ve spolkovém rejstříku. A ten žádné „jihlavské předsednictvo“ nezná. O tom se může přesvědčit každý na www.justice.cz. Právě proto zavádí zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících princip oficiality v rejstříkovém řízení, aby každý měl jistotu, kdo je statutárním orgánem právnické osoby. Ono „jihlavské předsednictvo“ je jen skupinou členů SCHČT, která není nadána žádnou pravomocí jednat za svaz. Nic víc, nic míň. Jen jejich nevídaná usilovnost je udivující. Ano, entusiasme vertu es. Nadšení je důvěryhodné. Ale co je motivací tohoto nadšení? Zase peníze. Tak např. horlivá obhájkyně práce bývalého předsednictva V. Boušková jen za poslední období zaslala svazu faktury na celkovou částku téměř 110 000 Kč, JK Heroutice za předvýběr hřebců 112 000 Kč (a to ještě byla svazu zaslána faktura od jiného subjektu na částku přes 20 000 Kč za pronájem tribuny v Herouticích při této akci.) Přitom např. ZH Písek byl ochoten uspořádat předvýběr hřebců bezplatně jako službu chovatelům. A tak bych mohl pokračovat. Ale zakončím předposlední větou z TZ: „Kdo však skutečně poškozuje chovatele, se v plné síle ukázalo.“ JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc., předseda SCHČT


Štítky: SCHČTdotace
reklama 13D

Související informace

SCHČT vydal prohlášení k zamítnutí dotací MZe ČR
Stanovisko MZe ČR k nepřidělení dotací SCHČT
Reakce na údajné nepřidělení dotací 2017 pro SCHČT
Přijde SCHČT o veškeré dotace MZe ČR pro rok 2017?
Říjnová konference SCHČT 2017 v Jihlavě se nekoná
Krize ve SCHČT opět v plné síle
Oblastní schůze a Konference SCHČT 2017 se blíží
Prohlášení místopředsedy SCHČT k novým událostem
Krizová situace ve SCHČT má možné řešení díky MZe
Festival mladých koní a finále KMK 2017 se blíží
SCHČT vyhlašuje fotosoutěž na hříběcí téma
Oblastní přehlídky 3letých klisen a hříbat ČT 2017
Květnová konference SCHČT zvolila předsedu
V Humpolci se koná další konference SCHČT
Proběhly předvolební územní členské schůze SCHČT
Prohlášení k zrušení územních schůzí SCHČT
V kauze SCHČT padlo další rozhodnutí soudu
Informace červnového předsednictva SCHČT k soudům
Vyšly informace o soudu v kauze SCHČT
Soud v případu SCHČT rozhodl o návrhu změn do SR
Zápisy z oblastních schůzí SCHČT jsou kompletní
Proběhly únorové oblastní schůze SCHČT 2017
Zamítnutí zápisu prosincového předsednictva SCHČT
SCHČT zveřejnil informace k připouštěcí sezoně
Situace v SCHČT má vliv na tok peněz z MZe
Oblastní schůze SCHČT jsou v plném proudu
Oblastní schůze SCHČT s návrhem nových stanov
Veřejná korespondence o aktuálním dění ve SCHČT
Web červnového předsednictva SCHČT opět v provozu
Vznikají nové domény i bankovní účty za SCHČT
O situaci ve SCHČT jednal i Výkonný výbor ČJF
Stránky SVAZCT přesměrovány na obsah webu SCHČT
Situace v SCHČT se každým dnem více vyostřuje
Nové prohlášení prosincového předsednictva SCHČT
Kancelář SCHČT přechodně přesunuta do Prahy
Krádež versus stěhování v kanceláři SCHČT
Staronové předsednictvo SCHČT schválilo sazebník
Reakce na zprávu z prosincové členské schůze SCHČT
Tisková zpráva k členské schůzi spolku SCHČT
Spor o platnost schůze všech orgánů spolku SCHČT
Blíží se společná schůze SCHČT v Jihlavě
Kudy povede cesta z krizového stavu ve SCHČT?
Před jihlavskou schůzí SCHČT opět přicházejí emoce
Kauza SCHČT: reakce na dopis pověřenému členovi
Finanční podpora MZe ČR pro SCHČT na rok 2017
Kdo je aktuálně oprávněn zastupovat spolek SCHČT?
Atmosféra ve SCHČT je znovu vyhrocená
Spor o předání agendy SCHČT nadále pokračuje
Proběhne shromáždění členské základny SCHČT?
Přihlášky kandidátů na posty v SCHČT
V prosinci proběhne členské shromáždění SCHČT
Svolání shromáždění členské základny SCHČT
Předseda SCHČT Vítů rezignoval na svou funkci
Oboustranné jednání SCHČT o vzájemné dohodě
Reakce na červnovou konferenci SCHČT
Celostátní konference SCHČT objektivem EquiTV
Pochybnosti o řádnosti červnové konference SCHČT
Polemika nad platností červnové konference SCHČT
Veřejné názorové přestřelky ve SCHČT dál pokračují
Nový web SCHČT a předložená výzva řadových členů
Spor o předání agendy novému předsednictvu SCHČT
Situace kolem SCHČT je stále velmi nepřehledná
Otázky a odpovědi k aktuální situaci ve SCHČT
Reakce na Právní stanovisko předsednictva SCHČT
Vyjádření předsednictva k aktuální situaci v SCHČTDiskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace