NEPŘEHLÉDNĚTE! Začalo vysílat první koňské rádio v ČR. EquiRadio.cz
reklama 11D

reklama

Terapeutická výjimka na roztok s kokainem. Emoce kolem rozhodnutí ČOV

 22.02.2021 06:30 | AUTOR: Josef Malinovský |
NEPŘEHLÉDNĚTE

ikonka

Velký rozruch vzbudil o víkendu mezi jezdeckou komunitou na sociálních sítích Rozhodčí nález Českého olympijského výboru v případu Sáry Vingrálkové. Ta v sobotu oznámila, že jí byla udělena terapeutická výjimka. Užitou látkou měl být Bonainův roztok.

reklama 12D

 
Dopingovou kauzu Sáry Vingrálkové, o níž jsme v předešlých měsících opakovaně psali (viz odkazy pod článkem), uzavřela ve středu Rozhodčí komise Českého olympijského výboru. Jezdkyni udělila terapeutickou výjimku pro jednorázové užití léčiva Bonainův roztok. Ten obsahuje zakázanou látku kokain a podle informací v nálezu komise slouží k léčbě krvácení z nosu.
 
„Mám skvělou zprávu, o kterou se s vámi chci podělit. Rozhodčí komise Českého olympijského výboru mě očistila. Nic zlého jsem neudělala a můžu zase závodit,“ napsala Vingrálková v sobotu večer na svůj facebookový profil.
 
Verdikt, který komise publikovala na internetových stránkách Olympijskytym.cz, však vzbudil velké emoce na sociálních sítích mezi jezdeckou komunitou. Mnoho diskutujících se nad závěry podivovalo či vyjadřovalo nesouhlas. Níže uvádíme ze zmíněného nálezu několik podstatných bodů.
 

Antidopingový výbor ČR původně terapeutickou výjimku neudělil

Rozhodčí komise rozhodla o zrušení rozhodnutí Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru České republiky ze dne 9. 9. 2020 a jezdkyni Sáře Vingrálkové byla udělena terapeutická výjimka (TUE) pro jednorázové užití léčiva Bonainův roztok obsahující zakázanou látku kokain k léčbě diagnózy krvácení z nosu (epistaxis) dne 12. 6. 2020 při podání dávky odpovídající svou velikostí dávce nezbytné k zastavení krvácení z nosu při aplikaci Bonainova roztoku za účelem anestezie a anemizace krvácení z nosu, a to se zpětnou účinností ode dne 12. do 14. 6. 2020.
 
Jak je v Rozhodčím nálezu uvedeno, sportovkyně podala dne 21. 8. 2020 žádost o udělení terapeutické výjimky. „Tuto žádost odůvodnila tím, že dne 12. 6. 2020 byla provedena MUDr. Michalem Jurovčíkem ve Fakultní nemocnici v Motole (dále jen „FN Motol“) nezbytná léčba akutního stavu látkou Cocaini hydrochloridum. Komise pro terapeutické výjimky ADV rozhodla dne 9. 9. 2020 tak, že žádost zamítla. Sportovkyně podala proti rozhodnutí opravný prostředek dne 25. 9. 2020, který byl projednán na ústním jednání dne 2. 12. 2020.“
 
Sportovkyně uvedla, že během závodu v rámci podniku Chuchle Arena Tour I 2020 dne 11. 6. 2020 spadla z koně, kdy narazila hlavou do překážky a upadla na obličej a nos, když utrpěla krvácení z nosu a byla lehce otřesená. Jiné problémy nepociťovala. Ostatně pád z Celany Z se odehrál v soutěži stupně S** a poté ještě dále startovala i v soutěži ST*, v níž se umístila osmá s Quisandrem, jednou chybovala s Kas-Sini DS a dvě chyby zaznamenala v sedle Lamour.
 

Dvě odpolední vítězství a poté cesta do nemocnice 

Dne 12. 6. 2020 se dle informací uvedených v Rozhodčím nálezu Sáře udělalo nevolno a spustila se jí krev z nosu, načež byla matkou odvezena na Kliniku ušní, nosní a krční v FN Motol, kde byla ošetřena a byl jí aplikován tzv. Bonainův roztok obsahující zakázanou látku kokain. „O povaze látky Sportovkyně nevěděla. V době aplikace byla Sportovkyně mdlá, zvracela, neuvědomila si aplikaci látky a lékař jí o aplikaci neinformoval.“
 
Nutno dodat, že dle dostupných výsledkových listin v JIS ČJF (www.jezdectvi.org) Sára Vingrálková startovala v Chuchli i ve zmíněný den, kdy měla podstoupit vyšetření ve FN Motol – v pátek 12. června. V tento den dokonce vyhrála s Celanou Z parkur stupně S**, který probíhal od 12:30 hodin a končil před 15. hodinou. Zvítězila i v následující soutěži stupně ST** s rozeskakováním. Ta měla začínat od 16:00 hodin a skončila kolem půl sedmé podvečer (výsledky byly vytištěny v 18:35 hodin). Tato skutečnost v Rozhodčím nálezu ČOV zmíněna není.
 
„Další den (13. 6. 2020) se Sportovkyni udělalo lépe a účastnila se dalšího závodu stejného podniku (Chuchle Arena Tour I 2020), po jehož skončení byla Sportovkyně vybrána na dopingovou kontrolu. Sportovkyně si neuvědomila, že by jí mohla při ošetření být aplikována jakákoliv zakázaná látka, a ošetření neuvedla během dopingové kontroly. Vzorek byl pozitivní, stejně jako analýza vzorku B, a to na zakázanou látku kokain, resp. její metabolit benzoylecgonin. Sportovkyně uvedla, že kokain vědomě nevzala a v rámci pátrání zjistila, že lékař předešlý den aplikoval Bonainův roztok.“
 
V dalších bodech se Rozhodčí komise ČOV zabývala prověřováním uvedených skutečností, a také znaleckými posudky. Při ústním jednání jezdkyně popsala, co se stalo v den dopingové kontroly a co jí předcházelo…
 
„Sportovkyně popsala také den svého pádu dne 11. 6. 2020 a průběh dne 12. 6. 2020, včetně průběhu ošetření. K otázce, proč komisařům nesdělila informaci o svém ošetření dne 12. 6. 2020, uvedla, že se jí komisaři ptali pouze na léky, které užívá dlouhodobě. Sportovkyně sdělila, že se v době závodů neúčastnila žádného večírku a bydlela s matkou v karavanu. Ke svému pádu dne 11. 6. 2020 uvedla, že kůň se před překážkou zastavil a ona přeletěla do překážky."
 
Podle jezdkyně ovšem nepřišli záchranáři, jak je na jiných závodech běžné. „Tak Sportovkyně vzala koně a odešla. Jelikož se cítila dobře a nikdo jí nepřišel zkontrolovat, pokračovala v závodním dni v dalším závodě. Dále Sportovkyně uvedla, že při ošetření v nemocnici dne 12. 6. 2020 nedostala žádnou injekci ani prášek a bylo jí řečeno, že si žádný prášek nemá brát. Proto jí nenapadlo při dopingové kontrole ošetření zmiňovat a netušila, že by nějaká vodička do nosu mohla obsahovat zakázanou látku. Při ošetření byla mdlá, cítila se špatně a silně jí krvácelo z nosu.“
 

Ambulantní zpráva ošetřujícího lékaře vyžádána až později

Senát se mimo jiné zabýval také tím, zda podle čl. 4.3. Standardu může být udělena terapeutická výjimka se zpětnou účinností. „Dle přesvědčení senátu byla naplněna podmínka čl. 4.3 písm. a) Standardu, neboť je z provedených důkazů zřejmé, že bez ohledu na původ zranění musela být Sportovkyně dne 12. 6. 2020 večer akutně ošetřena ve FN Motol na dětské klinice ORL. Senát nemá důvod pochybovat o tom, že její stav neumožňoval plné vnímání průběhu lékařského úkonu, když Sportovkyni nebyl aplikován žádný lék ve formě, kterou by mohla vnímat, a to injekčně, nebo jinou medikací."
 
Jak popsala Sportovkyně, lékař měl použít na její ošetření „vodičku do nosu“. „V případě takové aplikace roztoku ve stavu, kdy bylo pod rozlišovací schopnost Sportovkyně vnímat, že se jedná o zakázanou látku, nelze přičítat k tíži Sportovkyně, že si v dané situaci neuvědomila možnou povahu aplikované látky. Je třeba také vzít v potaz, že šlo stále o nezletilou a nezkušenou Sportovkyni. Dle přesvědčení senátu byla v zásadě naplněna také podmínka čl. 4.3 písm. b) Standardu, neboť k ošetření došlo v pátek 12. 6. 2020 v podvečer. I kdyby tedy Sportovkyně, případně její rodiče o aplikaci Bonainova roztoku věděly, neměly možnost během víkendu podat žádost o TUE dopředu. Vzhledem k věku a stavu Sportovkyně lze rozumět i situaci, že Sportovkyně nepřevzala ambulantní zprávu ošetřujícího lékaře a tato byla vyžádána až později.“
 
V závěru právního posouzení komise v nálezu uvádí, že senát posuzoval verzi skutkového děje tvrzeného a prokazovaného Vingrálkovou. Šlo mu zejména o ověření informací uvedených v popisu ošetření, které 12. 6. 2020 provedl lékař Jurovčík na ambulanci dětského oddělení ORL ve Fakultní nemocnici Motol. „K tomu bylo doplněno dokazování výslechem Sportovkyně, její matky a čestnými prohlášeními dalších osob, dalšími shora popsanými důkazy a také znaleckým posudkem doc. Čábaly a odborným vyjádřením profesora Astla. Nebylo předloženo žádné tvrzení ani důkazy zakládající pochybnost o tom, že MUDr. Jurovčík ve své zprávě o ambulantním ošetření uvedl pravdivé údaje a informace.“
 
S ohledem na všechny okolnosti tohoto případu a v kontextu skutkových zjištění popsaných v tomto rozhodnutí na základě všech provedených důkazů má senát za prokázané, že Sportovkyní tvrzený skutkový děj byl bez důvodných pochybností prokázán. „Dle senátu míra prokázání významně přesahuje hranici prokázání Sportovkyní tvrzeného skutkového děje jako možného v míře pravděpodobnosti nezbytné pro splnění podmínek pro udělení TUE. Současně je senát přesvědčen, že se prokázala neexistence zavinění Sportovkyně ohledně aplikace zakázané látky, neboť nezletilá Sportovkyně nemohla vědět nebo důvodně předpokládat, že jí byla podána zakázaná látka ve stavu, v jakém se nacházela při samotném ošetření. Nezletilý navíc nemusí v řádném řízení prokazovat, jak se látka do jeho těla dostala. V posuzované věci se to navíc prokázalo.“
 

Pochybil lékař pořadatele závodů? Senát o tom nepochybuje

„Dle přesvědčení senátu je prokázáno, že Sportovkyně utrpěla dne 11. 6. 2020 těžký pád, který nebyl lékařsky nijak zajištěn a v rozporu s předpisy České jezdecké federace nebyla Sportovkyně prohlédnuta žádným lékařem. Z odborných zpráv a posudků také vyplynulo, že je možné a běžné, že ke zpuštění krvácení z nosu může dojít během několika dní po úraze (výslovně se o tom zmiňuje MUDr. Taudy ve své zprávě). Tomu odpovídá Sportovkyní tvrzený a prokázaný skutkový děj. S ohledem na vše výše uvedené senát nepochybuje, že ošetření dne 12. 6. 2020 bylo akutní a velmi pravděpodobně v přímé příčinné souvislosti s těžkým pádem během závodu dne 11. 6. 2020,“ konstatuje Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, jejíž členy byli Mgr. Lukáš Trojan, předseda, JUDr. Jaromír Bláha a JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
 
V návaznosti na uvedené informace senát přistoupil ke zrušení Rozhodnutí o terapeutické výjimce vydaného dne 9. 9. 2020 Komise pro terapeutické výjimky ADV a sám rozhodl o udělení terapeutické výjimky, jak je popsáno ve výroku tohoto rozhodnutí, které je konečné a není proti němu možné podat odvolání s výjimkami stanovenými v čl. 13. 2. 3. Směrnice 2015. Dle tohoto ustanovení může odvolání podat u Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v Lausanne Světová antidopingová agentura (WADA), Mezinárodní jezdecká federace (FEI), Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nebo Mezinárodní paralympijský výbor (MPV). 
 
Sára Vingrálková tak opět bude moci startovat na jezdeckých akcích pod hlavičkou České jezdecké federace, resp. Mezinárodní jezdecké federace a reprezentovat Českou republiku na mezinárodních závodech. Jak sama uvedla: „Ale tím to nekončí – už vím, že si musím tyhle věci hlídat. I když dostanu ránu do hlavy, vždycky mít na paměti, že jsem profi sportovkyně. A raději se pětkrát doktora zeptat, jakým léčebným přípravkem mě ošetřuje. Hrozně se mi ulevilo. Teď budu tvrdě trénovat, abych mohla dobře reprezentovat Českou republiku.“
 
Zdroj: Rozhodčí nález Rozhodčí komise Českého olympijského výboru a Facebook Sáry Vingrálkové
Foto ze dne 12. 6. 2020: Josef Malinovský / Jezdci.cz
 
 


K odběru se přihlašte ZDE!

 

Nový Jezdecký zpravodaj vychází každý pátek a je zcela zdarma. Přímo do vašeho e-mailu vám jednou týdně doručíme to nejzajímavější z našich webů - zpravodajství napříč disciplínami, rozhovory, podcasty i videa. Už nikdy vám nic podstatného z našeho servisu neunikne!

 

Novinky z jezdectví a dostihů můžete sledovat i protřednictvím našich specializovaných skupin na Facebooku! Spravujeme pro vás:
 

Máme rádi parkury Jezdci.cz

Máme rádi dostihy Jezdci.cz

Máme rádi drezuru Jezdci.cz

Máme rádi vozatajství Jezdci.cz

Máme rádi všestrannost Jezdci.cz

Máme rádi reining a western Jezdci.cz

Máme rádi voltiž Jezdci.cz

Máme rádi vytrvalost Jezdci.cz

Máme rádi pony sport Jezdci.cz


reklama 13B
Diskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace